Политика за поверителност

Уведомление за защита на личните данни

Уведомлението за защита на личните данни цели да предостави информация за случаите, в които ние може да събираме и използваме Ваши лични данни и за начините, по които осигуряваме защитата на получените данни от идентификацията Ви при посещение на сайта.

Можете да посещавате сайта ни и да разглеждате свободно съдържанието му, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да попълните бланката „стани член“ , ще бъде необходимо  да предоставите минимално необходимите лични данни, за да изпълним това, което сте заявили, като предоставената от Вас информация ще бъде подходящо защитена.

Приложими актове

 • Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR)
 • Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му,
 • ръководства и насоки на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);

ръководства и насоки на Европейския комитет по защита на данните.

Използвани термини

Лични данни/Лична информация означава информация за Вас, чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни („Обработване“) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или съвместно с други правни субекти определя целите и средствата за обработването на лични данни;

Категории лична информация, която можем да съхраняваме за Вас

Ние събираме, използваме или обработваме лична информация за Вас в зависимост от конкретния случай и приложимите към него законови изисквания. Личните данни, които събираме, може да включват:

 • три имена;
 • адрес за кореспонденция;
 • имейл адрес;
 • телефон;
 • факс;
 • постоянен или настоящ адрес по адресна регистрация;

Споделяне и разкриване на Вашата лична информация

Ние се ангажираме да запазим поверителността на информацията, свързана с Вас. Също така ще спазим всички законови изисквания относно предоставянето на трети лица и разкриването на такава лична информация, като стриктно ще зачитаме правата и неприкосновеността на личния Ви живот. В изрично посочени от закона случаи Ваша лична информация може да бъде разкривана по искане на:

 • централни и местни държавни и общински органи и организации, други публични органи
 • правозащитни и правоохранителни органи за целите на предотвратяване и разкриване на престъпления;
 • доставчици на услуги;
 • регулаторни органи в кръга на техните правомощия;
 • други физически и юридически лица при получено Ваше съгласие;

Осигуряване защита на данните

Ние прилагаме система от административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на поверителността на личната Ви информация и надеждно да я защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено изменение, разкриване или достъп, злоупотреба и от всяка друга незаконна форма на обработване на личната информация.

Колко дълго ще съхраняваме Ваши лични данни

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация за времето минимално необходимо за осъществяване на целите, за които събираме тази лична информация. Изключение от това правило ще бъде правено единствено в случаите, когато е налице императивно законово изискване да я съхраняваме по-дълго време.

По-долу в обобщен табличен вид са приложени основните типове данни, срокът на тяхното съхранение и някои необходими пояснения:

 

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни ( имена, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон, факс, адрес,  пощенски код) и информация за извършването на регистрацията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Събират се в случай на регистрация (попълване на регистрационна форма) Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквитки, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. подобни.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване и локализиране на технически проблеми и/или откриване и преустановяване на злонамерени действия.
Запитвания , искания и всякаква кореспонденция, Кореспонденцията се съхранява за срок до 5 /пет/ години.. С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Сайта, , чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване.
Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквитки

 

Вашите права

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез изпращане на електронно съобщение на адрес: office@arabfriends.org

 • Да изисквате достъп и да получавате копие от Вашата лична информация;
 • Да изисквате промяна на Вашата лична информация, ако е неточна;
 • Да изисквате изтриване на Вашата лична информация;
 • При определени обстоятелства да ограничавате или да възразявате срещу това да обработваме Вашата лична информация или да поискате тя да бъде изпратена на трето лице;
 • Да поискате да получите своята лична информация в структуриран, общоизползван формат, подходящ за четене от машина.

Поверителна лична информация

Някои видове информация се определят в Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) като „чувствителни“ и има допълнителни ограничения как можем да използваме и съхраняваме такава информация.

Чувствителната лична информация е информация, свързана със следните характеристики на дадено лице:

 • Раса и етнически произход;
 • Религиозни, политически или философски убеждения;
 • Членство в професионални съюзи;
 • Физическо или умствено здраве;
 • Сексуален живот или ориентация;
 • Генетични или биометрични данни;
 • Досъдебни, съдебни производства или влезли в сила осъдителни присъди.

В общия случай е необходимо да получим Вашето съгласие, преди да събираме и използваме такава информация. Но ние можем да съхраняваме и използваме такава информация без предоставено съгласие, когато това е свързано с определени законови цели. Във всички случаи ще представим ясно целите, поради които искаме да използваме Вашата чувствителна информация, когато такава се събира и ако е необходимо, ще получим Вашето съгласие в същия момент. В такива случаи Вие ще можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Актуализации на настоящото Уведомление

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта ни и работата с него, моля, изпращайте своите писма на e-mail: office@arabfriends.org

error: Do not copy!