Обединените Арабски Емирства диверсифицират източниците на икономически растеж

Категория: От нашия екип Коментари:

Тенденцията на спад на постъпленията от продажбите на петрол ще продължи, след като страните от Организацията на страните износителки на петрол взеха на 27.11.2014 решение цената на петрола да се регулира от свободния пазар и да не се намесват в нейното формиране чрез намаляване на квотите за добив и износ. При тези условия Обединените Арабски Емирства ще търсят разнообразие на своите източници на икономически растеж посредством увеличаване на дела на непетролния сектор в своята икономика. Оценката за запазване на тенденцията на ниските цени на петрола е в основата на политиката на ОАЕ за диверсифициране на източниците на икономически растеж. Целта е да се постигне баланс на спада на постъпленията от продажбите на петрол при намаляване на цената на петрола на международните пазари с повече от 32%.
Делът на непетролния сектор в икономическия растеж на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) остава стабилен независимо от спада на световните цени на петрола. Двете водещи национални банки Abu Dhabi Commercial Bank и Emirates NBD прогнозират секторът да продължи да се развива през следващите две години. Според анализ на Abu Dhabi Commercial Bank делът на непетролния сектор в реалния ръст на БВП се равнява на повече от 5% за 2015 и 2016. За 2014 прогнозираният дял е 5,6%. Това е по-високо от средния ръст за периода 2011 – 2013, равняващ се на 4,3%. Тенденцията на нарастване на дела на непетролния сектор показва наличие на потенциал за растеж в краткосрочен план след 2016. Възможностите в това отношение произтичат от инвестиционната програма на емиратите за предстоящото изложение Ехро 2020.

Непетролният сектор на ОАЕ се намира в процес на цикличен ръст, чиято основа е достатъчно широка като видове икономическа дейност. Прогресът в инвестирането в ключови проекти ще бъде особено значим двигател за реалния икономически растеж и се очаква да доведе до по-широко частно потребление, увеличаване на числеността на населението и експанзия на икономиката. Това се отнася в еднаква степен за проектите на федерацията и в Близкия Изток, и в Северна Африка. Под въпрос е обаче реализацията на проектите в други географски райони. Така например ОАЕ участват в концесията по разработване на находищата на природен газ в България – „Галата“, „Калиакра“ и „Каварна“.

Негативното отражение на ниските цени на петрола върху фискалната рамка и ликвидността от чуждестранна валута през 2015 обаче няма да повлияе значимо върху икономическия растеж. Прогнозата за ръста на БВП за 2015 е 3,1%, сравнима с 3% растеж за 2014. ОАЕ предвиждат следващия си бюджет на цена на петрола 80 щ.д., като най-негативен сценарий. В този случай растежът на БВП ще бъде пак положителен от порядъка на 0,5%. Наред с това се разчита на високата ликвидност в момента на чуждестранна валута, вложена в местния банков сектор, с които ще може да се финансира икономиката. Допълнителни възможности предоставя и глобалният пазар на ислямски акции сукук, с които също ще може да се финансира националната инвестиционна програма. Не е изключено държавата да поеме външен дълг от международните финансови институции, тъй като нейният дълг е нисък и предполага благоприятни условия за нов външен заем за инфраструктурни проекти.

Прогнозата за стабилен икономически растеж на ОАЕ в краткосрочен план е основание за сигурност на икономиката на страната, а също и в региона на Близкия Изток и Северна Африка, където емиратите участват със свои инвестиционни проекти. Това има особено значение за страните в региона, които се очаква да получат по-малки постъпления от петролната си индустрия предвид средносрочно очертаващите се ниски цени на петрола. ОАЕ ще бъдат в състояние и да привличат допълнително чуждестранно финансиране поради своята стабилна макроикономическа рамка – нисък външен дълг, ниска инфлация средно 3,1% и стабилен икономически растеж средно 3%. Това се подсилва и от стабилната прогноза за стойността на американския долар, който е еталонна парична единица в ОАЕ, съчетано с действията на Федералния резерв в посока нормализиране на своята монетарна политика. Така покупателната способност в ОАЕ ше се увеличи, което също е гарант за повишаване на вътрешното потребление, важно условие за подкрепата на икономическия растеж на непетролния сектор.

Сподели

error: Do not copy!